Facebook    /    Twitter    /    LinkedIN    /    EN
Гарал үүслийн гэрчилгээтэй холбоотой гааль/татварын шинэ журам
2016.05.30, даваа     15481

Гарал үүслийн гэрчилгээтэй холбоотой гааль/татварын шинэ журам гарсан байна. Уг журмын дагуу 2016 оны 6 сарын 7-оос хойш Импортын гааль хийгдэх бүх төрлийн ачаанд ОРИГНАЛЬ ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ байх шаардлагатай ба байхгүй тохиолдолд гаалийн татвар 100% нэмэгдэх юм байна. Хуулийн дэлгэрэнгүй заалтыг доор хавсаргалаа. Тиймээс замд явж байгаа болон гарах бүхий л ачаандаа ОРИГНАЛЬ ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ-г илгээгчээс шаардаж авна уу!
***********************
5/24/2016-ны өдөр Гааль, Татварын Ерөнхий Газар-аас Улаанбаатар хот дахь гаалийн газарт мэдэгдэл хийлээ.
Уг мэдэгдэлд импортын барааны гаалийн татвартай холбоотойгоор 6/07/2016-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхлэх ба доорхи мэдээллийг хүлээн авч шалгана уу.

162 орноос импортоор Монгол улсын хилээр орж ирж буй барааны гаалийн татварыг ноогдуулахын өмнө тухайн бараанд ОРИГНАЛЬ ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ачаа эхний цэгээс хөдлөхийн өмнө бичиг баримтанд хавсаргах шаардлагатай. Барааны гарал үүслийн гэрчилгээний хувьд заавал оригнал байх шаардлагатай ба хуулбар хувийг хүчингүйд тооцно.
Уг гэрчилгээг хавсаргаснаар импортын гаалийн татварын хувь хэмжээнд өөрчлөлт орох ба гэрчилгээ оригналиар байхгүй тохиолдолд гаалийн татвар 100 % нэмэгдэх ба гэрчилгээтэй тохиолдолд ердийн тарифаар тооцох юм байна.
Жч: НӨАТ татвар-10 %
Гаалийн татвар-5 %
Өөрөөр хэлбэл гаалийн татварын 5 % нь оригналь гарал үүслийн гэрчилгээгүй тохиолдолд 10 % болон нэмж тооцогдоно. Гэрчилгээтэй тохиолдолд 5 %-иараа тооцогдоно.
/Хуулийн заалтаас харуулав./

ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

34 дүгээр зүйл. Барааны гарал үүслийн гэрчилгээ
34.1.Барааны гарал үүслийг гэрчилж, тухайн орны эрх бүхий байгууллагаас тусгай маягтаар баталгаажуулан олгосон гарал үүслийн гэрчилгээг барааны гарал үүслийн улсыг тодорхойлох албан ёсны бичиг баримт гэж үзнэ.
34.2.Барааны гарал үүслийн гэрчилгээг импортын бараанд нэн тааламжтай тариф хэрэглэх үндсэн бичиг баримт гэж үзнэ

ИМПОРТЫН БАРААНЫ ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ДҮРЭМ

4.3. Мэдүүлэгч гаалийн бүрдүүлэлтийн явцад гарал үүслийг үнэн зөв мэдүүлсэн эсэхийг гаалийн улсын байцаагч шалгаж, дараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:
4.3.1. хөнгөлөлттэй тариф хэрэглэх;
4.3.2. хөнгөлөлттэй тариф хэрэглэхээс татгалзаж, нэн тааламжтай, эсхүл ердийн тарифаар гаалийн татвар ногдуулах.
4.4. Гаалийн улсын байцаагч энэхүү дүрмийн 4.3.1-д заасны дагуу хөнгөлөлттэй тариф хэрэглэх шийдвэр гаргасан тохиолдолд мэдүүлэгчийн мэдүүлсэн гаалийн тарифт өөрчлөлт орохгүй.
4.5. Гаалийн улсын байцаагч энэхүү дүрмийн 4.3.2-т заасны дагуу хөнгөлөлттэй тариф хэрэглэхээс татгалзсан бол мөн дүрмийн хавсралтаар баталсан “Тарифын хөнгөлөлт эдлүүлэхээс татгалзсан тухай шийдвэр”-ийг зааврын дагуу бөглөж баталгаажуулна.
Бидэнтэй нэгдээрэй
Шинээр нэмэгдсэн