Facebook    /    Twitter    /    LinkedIN    /    EN
Эрсдлийг март. Таны ачаа даатгагдлаа.
2018 оны 3-р сарын 20. Мягмар гариг.     3473

ДААТГАГДСАН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛҮҮД

Ландбриж ХХК нь 2011 онд Тээвэр зуучлагчийн хариуцлагын даатгал / liability insurance/”, 2018 оны 2 сард мөн л салбарын компаниудаа тэргүүлэн өөрийн зуучлалаар тээврээ хийлгэж буй бүх ачааг “Гадаад ачаа тээврийн даатгал /cargo insurance/”-д хамруулж,  ХААН ДААТГАЛ ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээг байгуулан ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү гэрээнд 2018 оны 11 сард Нэмэлт өөрчлөлт орсны дагуу доорх боломжуудыг хэрэглэгчидэд олгох боломжтой болсон. Гэрээнд:

 • Даатгуулагч нь “Тээвэр зуучийн үйлчилгээ”-г үйлчлүүлэгчиддээ үзүүлэх, явцдаа даатгуулагч, түүний эрх бүхий ажилтны санамсаргүй үйлдэл, эс үйлдэхүйн алдаанаас үүдсэн  үйлчлүүлэгчийн ачаанд болон ачаа тээвэрлэх, тээвэр зохион байгуулах, дахин зохион байгуулахтай холбоотой хадгалалтын зардлын хохирол
 • Даатгуулагчийн үндсэн  ажилтны Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээг үзүүлэх явцдаа санамсар болгоомжгүйн улмаас алдаа гарган хохирол учруулах,
 • Даатгуулагчийн үндсэн  ажилтны Гаалийн хяналтын талбайд ачааг ачих, буулгах, хүлээлгэж өгөх үйл ажиллагаанд санамсар болгоомжгүй буруутай үйл ажиллагаа гаргаж захиалагчийн ачаа бараанд хохирол учруулах,
 • Гүний гаалийн баталгаат талбайгаас харилцагчийн эзэмшлийн талбайд даатгуулагчийн өөрийн болон гэрээт тээврийн хэрэгслээр хүргэх үйл ажиллагааг багтаасан.

Уг даатгалаар Монгол Улсаас гадаад орнууд руу, гадаад улс орноос Монгол Улс руу тээвэрлэгдэж буй ачаа бараанд тээвэрлэлтийн явцад учирсан хохирлыг дараах ерөнхий нөхцөлөөр нөхөн төлүүлэх боломжтой.

АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

 • Нэмэгдэл төлбөр, шимтгэлгүй
 • Эрсдэл болон зардлыг бууруулна
 • Бизнесийн өгөөжийг нэмэгдүүлнэ
 • Харилцагчийн хүсэлтээр “Даатгалын гэрээт баталгаа”-г гаргана

АЧАА ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

 • Тээвэрлэгдэж байгаа ачааны нэхэмжлэлийн үнийн дүн
 • Тээврийн зардал болон нэмэлт зардал

ДААТГАГДСАН ЭРСДЭЛҮҮД

ЭРСДЭЛ, ЭСВЭЛ ХОХИРЛЫН ШАЛТГААН

А

В

С

Гал, дэлбэрэлт

Хөлөг онгоц живэх, хөмрөх, эрэгт хайргадах

Газрын тээврийн хэрэгсэл онхолдох, замаас гарах

Хөлөг онгоц, тээврийн хэрэгсэл гадаад обьекттэй мөргөлдөх, шүргэлцэх (ус хамаарахгүй)

Осол болсон боомт дээр ачааг буулгах

Ерөнхий дундаж*(General Average)

Ачааг хаях*  (Jettison)

 

Тавцан дээрх ачаа давлагаанд цохиулах

 

Хөлөг онгоц, агаарын хөлөг, тээврийн хэрэгсэл, чингэлэг хадгалах газарт далай, нуур, голын ус болон борооны ус нэвтрэх

 

Ачааг ачих буулгах үед хөлөг онгоцны гадна учирсан аливаа хохирол (зөвхөн бүрэн сүйрэл хамаарна)

 

Газар хөдлөлт, галт уулын дэлбэрэлт, аянга цахилгаан

 

Гуравдагч этгээдийн хорлон сүйтгэх үйлдэл*, хулгай (чингэлгээр нь бүхэлд нь хулгайд алдах болон даатгалын зүйл хэсэгчлэн хулгайд алдагдах)

 

 

Бүх төрлийн байгалийн гамшиг

 

 

Бүх төрлийн гэнэтийн аюул, осол

 

 

Ачилт бэхэлгээнээс үүдсэн эрсдэл

 

 

Тээвэрлэлтийн горим алдагдсанаас үүссэн эрсдэл

 

  

 

 

ДААТГАЛТ ХАМРАГДАХ БОЛОМЖГҮЙ АЧАА

 • Мөнгөн тэмдэгт, хувьцаа, бонд
 • Бүх төрлийн хариуцлагын даатгал
 • Тэжээвэр мал болон зэрлэг амьтад
 • Тээврийн сав баглаа, чингэлэг
 • Тэсэрч дэлбэрэх  бодис, ачаа
 • Эрдэнэсийн зүйлс, түүхийн дурсгалт зүйлс, архелогийн олдвор
 • Хуулиар хориглосон эд зүйлс

ОНЦГОЙ, ӨНДӨР ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ЭРСДЭЛТЭЙ УЛС ОРНУУДААР ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ АЧААНД НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОГДОХГҮЙ

Олон улсын Ачаа Тээврийн Нэгдсэн Хороо (JCC-Joint Cargo Committee)-с зарладаг жагсаалт*-д онцгой, өндөр зэрэглэлийн эрсдэлтэй гэж тусгагдсан улс орнууд

Үүнд: Зүүн Африк, баруун Африк, төв Африк, өмнөд Африк

Дэлгэрэнгүйг доорх холбоосоор орж харна уу

ДААТГАЛЫН ХУГАЦАА ӨӨРИЙН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

 • Даатгалын хугацаа нь ачааг тээвэрлэлт хийлгэж эхэлсэн цэгээс  хүлээн авагчид хүлээлгэн өгөх хүртэл үргэлжилнэ.

ӨӨРИЙН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

 • Даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээ 50,000,000.00 (тавин сая) төгрөг хүртэлх нөхөн төлбөрт 10%  байх бөгөөд нэг удаагийн тохиолдлоор олгохоор тооцсон нөхөн төлбөрөөс хасч олгоно.
 • Даатгалын тохиолдол бүрт 50,000,000.00 (тавин сая) төгрөгөөс дээш гарсан нөхөн төлбөрт өөрийн хүлээх хариуцлага 5,000,000.00 (таван сая) төгрөг байна.
 • Нэг удаагийн тээвэрлэлтийн дээд хэмжээ буюу нэг удаагийн тохиолдлоор нөхөн төлбөр олгох дээд хэмжээ 2,500,000,000 (хоёр тэрбум таван зуун сая) төгрөг хүртэл байх бөгөөд түүнээс дээш үнэтэй бүхий л тээвэрт даатгагч нь даатгуулагчтай зөвшилцөн тухай бүр тусгайлан даатгалын гэрээ байгуулна.

НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ НӨХЦӨЛҮҮД

 • Ачаанд даатгалын эрсдэл үүссэн тохиолдолд даатгалын үнэлгээнээс гарсан хохирлын хэмжээг тодорхойлсон хувиар нөхөн төлбөр тооцогдоно
 • Нөхөн төлбөрийн дүнгээс өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээг хассан дүнгээр харилцагчид нөхөн төлбөр олгогдоно
 • Нэг удаагийн тохиолдлын  даатгалын нөхөн төлбөрийн хязгаарлалт: 500,000,000 /таван зуун сая/ төгрөг (хариуцлагын даатгал)
 • Жилийн нийт хамгаалалын хязгаар: 2,500,000,000 /хоёр тэрбум таван зуун сая/ төгрөг (гадаад ачаа тээврийн даатгал)
 • Харилцагчаас даатгалын эрсдэлтэй холбоотой баримт, материалыг бүрэн хүлээлгэж өгснөөс хойш хуанлийн 30 хоногийн дотор нөхөн төлбөрийг олгоно

НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХОД ШААРДАГДАХ  БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Харилцагчийн хохирол нөхөн төлүүлэх тухай өргөдөл, албан бичиг
 • Даатгалын ерөнхий гэрээ, тээврийн баримтын хувь
 • Даатгалын тохиолдолыг баталгаажуулсан фото зураг, бусад нотлох баримтууд
 • Хохирлын шалтгаан, хэмжээ, зүйлийн тухай холбогдох мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан акт тодорхойлолт, материал, баримт, /Монголын Үндэсний Худалдаа Аж үйлдвэрийн Танхимын экспертийн дүгнэлт /
 • Шаардлагатай бусад баримтууд (Цагдаагийн газар, ОБЕГазар, Шүүх, Прокурор, Мөрдөн байцаах газар, холбогдох засаг захиргааны байгууллагын тодорхойлолт, дүгнэлт гэх мэт..,)
 • Тээвэрлэгч байгууллага болон тухайн тээвэрт хамтран ажилласан агентын тодорхойлолт
 • Барааны үнийн нэхэмжлэл, тоо ширхэгийг мэдээлэл
 • Тээврийн болон ачаа барааны падаан
 • Даатгагчын шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт, материалууд

ДАРААХ НӨХЦӨЛҮҮДЭД НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОГДОХГҮЙ

 • Даатгуулагч даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн, бүрдүүлэхээр завдсан.
 • Бүрдүүлэх бичиг баримтыг даатгалын тохиолдол бүртгэгдсэнээс хойш ажлын 30 хоногийн дотор бүрдүүлж өгөөгүй
 • Даатгалын тохиолдол болсоныг нотлох боломжгүй
 • Санаатай үйлдлийн улмаас үүссэн, барааны ердийн элэгдэл, хэвийн  хорогдол, ууршилт зэрэг барааны  шинж чанараас шалтгаалан гарсан хохирол, гэмтэл, дутагдал
 • Бараанд учирсан эдийн засгийн хохирол
 • Даатгалын байгууллагатай тохиролцоогүйгээр даатгалын зүйлийг  нөхөн сэргээсэн зардал 
 • Тээврийн сав баглаа боодол, чингэлэгт учирсан хохирол
 • Улирлын шинжтэй бүтээгдэхүүний онцлогийг харгалзалгүй зориулалтын бус тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлүүлсэн (өвлийн улиралд 10.01– 03.01 хооронд хөлдөх, зуны улиралд 04.01- 08.31 хооронд хайлах уурших ачаа)
 • Гаалийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа эрсдэл, нэмэлт зардал
 • Даатгагдсан тээврийн үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд заасан бусад тохиолдолууд
 • Тээвэрлэлт хийхдээ тухайн тээвэрлэлт хийж буй тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой тухайн улсын болон олон улсын замын хөдөлгөөний тухайн хууль, дүрэм, журам болон олон улсын гэрээ, конвенцийг баримтлаагүйгээс үүдэн гарсан хохирол;
 • Даатгуулагчийн ажилтны буруутай үйл ажиллагааны улмаас ачаа хадгалалтын зардал гарсан тохиолдолд тухайн зардал болон зардалтай  холбоотой бүх төрлийн торгууль, хүү, алданги;Бидэнтэй нэгдээрэй
Шинээр нэмэгдсэн